ORIENTERING OM PART 66-EKSAMEN TIL PRIVATISTER PÅ FLYLINJEN

Eksamenene er utarbeidet i henhold til PART 66.

 

Privatister og eksamen:

Privatister kan melde seg opp til privatisteksamen etter reglene i PART 66 på «Oppmelding til PART 66 Privatister». For dette skoleåret er det fastsatt et gebyr på kr. 780.- for hver eksamen som betales til Skedsmo videregående skole, kontonr. 1503 68 05800. Innbetalingen merkes: Privatisteksamen flylinjen. Ansvar 249117. Oppmeldingsskjemaet returneres skolen sammen med kopi av innbetalt eksamensgebyr. Oppmeldingen må være skolen i hende senest fire uker før eksamensdatoen, og den er kun gyldig dersom den er vedlagt kvittering for betalt gebyr. Betalt gebyr refunderes ikke dersom avmelding skjer seinere enn to uker før eksamensdato.

Utlån av læremateriell:
Tidligere elever ved Skedsmo Vgs kan låne LTT pakken for et omkostningsgebyr på kr 100,- som betales sammen med eksamensgebyret. Du må da krysse av på oppmeldingsskjemaet om at du ønsker å låne LTT pakken

Ikke tidligere elever kan låne LTT pakken mot samme betingelser, men skolen har bare et begrenset antall lisenser å låne ut.

Nytt i siste revisjon av Part-66:
Maksimum antall gjentagende forsøk på en eksamen er tre ganger i løpet av et år. Etter første forsøk med stryk, er det en karenstid på 90 dager. Etter andre forsøk med stryk er det en karenstid på 90 dager. Etter tredje forsøk med stryk i løpet av et år, er det en karenstid på et år fra siste eksamensforsøk. Ref. Part-66, Appendiix II, Basic Examination Standard.

Du må fylle inn skjemaet «Bekreftelse på når jeg tok disse eksamener sist» og signere dette.

All eksamener avholdes på norsk.

Melding om resultatet av eksamen for privatister skjer ved oppslag på skolen og på flylinjens hjemmeside www.flylinjen.no. De som ønsker Certificate of Recognition for Examination, melder fra til kontoret når siste PART 66- eksamen er avlagt ved skolen. De får da CoR samlet for fagene. Kontorets e-postadresse er mgo@flylinjen.no

Privatister må legitimere seg før prøven tar til. Eneste gyldige dokument er PASS

Arill Eriksen
Eksamensleder

e-postadresse:are@flylinjen.no

 

 

 

 

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017